2Keys

5. Obsługa użytkownika

1. Wprowadzenie do produktów z serii alarmy SPC 4000/5000/6000

Instalacja systemu SPC-4000/5000/6000 musi zostać przeprowadzona przez wykwalifikowanego inżyniera (INSTALATORA) instalacji

2. Korzystanie z klawiatury

Moduł klawiatury zawiera wbudowany przedni przełącznik zabezpieczenia antysabotażowego (tamper) oraz posiada wyświetlacz: 2 wiersze po 16 znaków każdy. Trzy diody LED informują o stanie zasilania sieciowego, alarmach systemowych oraz o stanie komunikacji systemu. Klawiatura alarmu została wyposażona w prosty w użyciu klawisz nawigacji, który pomaga w wyszukiwaniu żądanych opcji programowania, oraz posiada dwa klawisze funkcyjne (lewy i prawy) służące do wybierania danej opcji menu lub programowania. Na rysunku znajdziecie opis znaczenia diód sygnalizacyjnych znajdujących się na klawiaturach (SPCK420, SPCK520, SPCK620)

3. Aktywacja, dezaktywacja i przywracanie systemu

Dostęp do poniższych funkcji wymaga jedynie wprowadzenia kodu użytkownika; takie funkcje nie wymagają nawigacji po menu za pomocą klawiatury. Kody użytkownika mogą składać się z 4, 5 lub 6 cyfr, w zależności od poziomu bezpieczeństwa wybranego dla systemu. Instalator instalacji może określić, które menu i opcje systemu SPC 4000/5000/6000 są dostępne dla użytkownika. Jeżeli użytkownik nie widzi opcji opisanej w podręczniku, oznacza to, że nie ma on uprawnień do uzyskania dostępu do takiej funkcji. Wprowadzane cyfry kodu użytkownika są wyświetlane na LCD jako gwiazdki, a lewy klawisz funkcyjny umożliwia wyjście z tego trybu (QUIT). Kody nie są wyświetlane podczas wprowadzania ze względów bezpieczeństwa. Po wprowadzeniu kodu użytkownika dostępne są następujące opcje: UZBROJENIE PEŁNE, UZBROJENIE CZĘŚCI A, UZBROJENIE CZĘŚCI B, MENU. Strzałki do góry i do dołu służą do przewijania powyższych opcji.

3.1 Uzbrojenie pełne

Opcja pełnej aktywacji systemu (UZBROJENIE PEŁNE) zapewnia następującą funkcjonalność:

 • Pełne zabezpieczenie budynku przez alarmy SPC (otwarcie/naruszenie obszaru chronionego wywołuje alarm)
 • Otwarcie obszaru przeznaczonego do opuszczania i wchodzenia do obiektu czyli obszaru wejścia/wyjścia uruchamia timer wejścia. Jeśli system nie zostanie zdezaktywowany przed upływem określonego czasu, włączy się alarm.

3.2 Uzbrojenie części A

Opcja częściowej aktywacji systemu (UZBROJENIE CZĘŚCI A) zapewnia następującą funkcjonalność:

 • Strefa ochronna np. wokół budynku, umożliwiająca ruch poprzez obszary wyjścia i wejścia.
 • Wyłączenie obszarów (POMINIĘCIA) z zasięgu ochrony
 • Natychmiastowa aktywacja alarmu po włączeniu trybu; domyślnie do trybu UZBROJENIE CZĘŚCI A nie przypisano żadnych czasów wyjścia

3.3 Uzbrojenie części B

Opcja częściowej aktywacji systemu (UZBROJENIE CZĘŚCI B) zapewnia następującą funkcjonalność:

 • Strefa ochronna wokół budynku, umożliwiająca ruch poprzez obszary wyjścia i wejścia.
 • Wyłączenie obszarów (POMINIĘCIA) z zasięgu ochrony alarmów SPC
 • Natychmiastowa aktywacja alarmu po włączeniu trybu; domyślnie do trybu UZBROJENIE CZĘŚCI B nie przypisano żadnych czasów wyjścia Aby wybrać opcję UZBROJENIE CZĘŚCI B,

3.4 Błąd aktywacji systemu alarmowego (AWARIA UZBRAJANIA)

Jeśli na wyświetlaczu klawiatury pojawi się komunikat o błędzie aktywacji (AWARIA UZBRAJANIA), w obszarze (Partycji), dla którego wybrano opcję UZBROJENIE PEŁNE lub UZBROJENIE CZĘŚCI A/B, wykryto otwarty obszar lub awarię. Klawiatura wyświetla numer i opis obszaru (linii dozorowej). W celu aktywacji systemu należy odnaleźć dany obszar (linię dozorową) i go zamknąć lub usunąć awarię. Następnie powtórzyć operację pełnej lub częściowej aktywacji (UZBROJENIE PEŁNE, UZBROJENIE CZĘŚĆI A/B).

3.5 Wymuszona aktywacja systemu alarmowego (WYMUSZONE UZBROJENIE)

Alarmy SPC umożliwiają wymuszoną aktywację mimo istnienia otwartego obszaru alarmowego. Taka opcja umożliwia zablokowanie otwartego obszaru, a następnie przeprowadzenie normalnej aktywacji systemu. Jeśli użytkownik ma uprawnienia do przeprowadzenia wymuszonej aktywacji (WYMUSZONE UZBROJENIE) to, w przypadku wybrania opcji pełnej lub częściowej aktywacji (UZBROJENIE PEŁNE lub UZBROJENIE CZĘŚĆI), rozlegnie się brzęczyk klawiatury, a w górnej linii wyświetlacza pojawi się informacja o otwartym obszarze. Następnie użytkownik będzie mógł opuścić menu (WYJŚCIE - lewy klawisz funkcyjny) lub wymusić aktywację (WYMUSZONE - prawy klawisz funkcyjny).

3.6 Dezaktywacja alarmu (ROZBROJENIE )

 1. Wprowadzić prawidłowy kod użytkownika. Klawiatura wyświetli monit o dezaktywację systemu.
 2. Aby dezaktywować system (ROZBROJENIE), nacisnąć WYBÓR (prawy klawisz funkcyjny). W dolnym wierszu wyświetlacza klawiatury przez około 5 sekund wyświetlana będzie informacja o dezaktywacji systemu. Po upływie tego czasu informacja zniknie.
 3. Jeśli alarm został załączony, wprowadzenie kodu użytkownika wyłączy wszystkie sygnalizatory dźwiękowe i optyczne, a klawiatura przez około 5 sekund wyświetli informację o dezaktywacji panelu (ROZBROJENIE SYSTEMU).
 4. Na klawiaturze wyświetlane będą alarmy, a dioda LED alarmu będzie migać. Informacja o sytuacji alarmu zniknie z klawiatury dopiero po przywróceniu (skasowaniu) alarmu.

4. Opcje menu Użytkownika

Użytkownik ma dostęp do poniższych funkcji poprzez nawigację menu klawiatury. W trybie nawigacji użytkownik wybiera z listy jedną z wstępnie określonych opcji programowania. Strzałki do góry/do dołu umożliwiają przewijanie listy opcji do wyboru.

 • Izolacja (Pominięcie) obszaru (linii) lub awarii - Za pomocą klawiatury można ręcznie pominąć (odizolować) obszary lub awarie w systemie. Pominiecie obszaru powoduje jego usunięcie z systemu aż cofnięcia izolacji przez użytkownika.
 • Blokada (Obejście) obszaru - Za pomocą klawiatury można ręcznie zablokować (obejść) obszary w systemie. Obejście obszaru powoduje jego usunięcie z systemu tylko przez 1 okres aktywacji alarmu (UZBROJENIE do czasu ROZBROJENIA).
 • Zmiana kodu Użytkownika - Klawiatura umożliwia również zmianę kodu użytkownika, o ile taka możliwość została przewidziana przez instalatora instalacji. Jeśli konfiguracja systemu wymaga 5 cyfr w kodzie użytkownika, wtedy nowy kod powinien składać się z pięciu cyfr. System nie zaakceptuje kodu o mniejszej liczbie cyfr niż wymagana
 • Dostęp Instalatora/Producenta do opcji programowania - Po włączeniu dostępu instalatora lub producenta do opcji programowania, na wyświetlaczu klawiatury pojawi się komunikat INSTALATOR DOZWOLONY lub PRODUCENT DOZWOLONY. Po uzyskaniu dostępu do tych opcji, użytkownik nie będzie mógł się zalogować do systemu aż do momentu wylogowania się instalatora.
 • Ustawienia daty i godziny - System umożliwia ręczne ustawienie daty i godziny. Informacje o dacie i godzinie są następnie wyświetlane na klawiaturze i w przeglądarce, a samo ustawienie wykorzystywane jest przez zależne od czasu funkcje programowania. Jest to ważne aby dobrze koordynować pracę np.pomiędzy alarmami SPC a innymi systemami BMS/VMS
 • Przeprowadzanie testów alarmu SPC- System umożliwia użytkownikowi przeprowadzenie prostych testów służących do sprawdzenia poprawności działania sygnalizatorów dźwiękowych, brzęczyków i innych urządzeń alarmowych
 • Przeglądanie dziennika zdarzeń (REJESTR) - Opcja dziennika zdarzeń (REJESTR ZDARZEŃ) umożliwia przeglądanie listy ostatnich zdarzeń systemowych. Ostatnie zdarzenie jest wyświetlane w dolnym wierszu wyświetlacza, przy czym wcześniejsze zdarzenia są następnie wyświetlane kolejno co 1 sekundę.
 • Włączanie funkcji GONGU - System umożliwia włączenie i wyłączenie dzwonka we wszystkich obszarach, w których dzwonek został zaprogramowany jako funkcja alarmu dźwiękowego
 
 
 
 
 
 


1. Konfiguracja czujek

Łatwa, szybka i bezbłędna instalacja czujek PIR+MW, energooszczędność,kompletna oferta pokrywająca wszystkie aplikacje to są niektóre cechy wyróżniające czujniki PDM

więcej
2. Konfiguracja alarmu

Konfiguracja systemu alarmowego SPC, aktualizacja, dodawanie urządzeń, konfigurowanie SMS itd.

więcej
3. Programowanie

Pierwsze uruchomienie centrali, konfiguracja systemu alarmowego

więcej
4. Konfiguracja chmury

konfiguracja konta, dodawanie central alarmowych, tworzenie firmy serwisującej, dodawanie użytkowników i kalendarzy

więcej
5. Obsługa użytkownika

W tym dziale znajdziecie najważniejsze informacje dotyczące obsługi przez użytkownika alarmów SPC. Podstawowy programowania, definicje używanych pojęć. Więcej znajdziecie w instrukcji obsługi.

więcej
> Topologia alarmu

Rodzina central alarmowych SPC korzysta z unikalnej topologii pętli. Zapoznaj się z topologią, urządzeniami peryferyjnymi i innymi informacjami przydatnymi przy instalacji systemu

więcej
> FlexC protokół SPC

FlexC: stworzony z myślą o cyber-bezpieczeństwie

więcej

Systemy sygalizacji włamań, centrale alarmowe, kontrola dostępu, czytniki kart - sprawdź naszą ofertę! Konsultacja: Krzysztof 883368047
Jest to nieoficjalna strona wsparcia produktów firmy Vanderbilt.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności serwisu